BiTCOiN
BTC

Kar Zarar Nedir

Kar Zarar

Yukarıdaki tanım muhasebesel bir tanımdır. Ekonomik veya finansal anlamda fırsat maliyetinin de düşülmesi gerekir. Bu durumda ulaşılan rakama ekonomik kar veya ekonomik katma değer de denir.

Bir şirket için brüt kar (zarar) yapmış olduğu satışlar ile satılan malın maliyeti arasındaki farktır.

Brüt kardan faaliyetler nedeniyle katlanılan giderler ve maliyetler düşüldükten sonra faaliyet karına (zararına) ulaşılır.

Faaliyet karına (zararına) faaliyet dışı net kar ve zarar rakamının ilave edilmesi ve finansman giderlerinin düşülmesi ile vergi öncesi kar rakamına ulaşılır.

Vergi öncesi kar rakamından kurumlar vergisinin düşülmesi ile de net kar rakamına ulaşılır.

Ayrıca bir de faiz vergi ve amortisman öncesi kar (zarar) kavramı da vardır. Faaliyet giderleri türlerinden olan amortisman giderleri firmadan nakit çıkışı yaratmadıklarından finansal analizlerde dikkate alınmaz. Bu yüzden bu giderleri dışarıda bırakarak hesaplanan faaliyet karına (zararına) faiz vergi ve amortisman öncesi kar (zarar) denir. Faiz vergi ve amortisman öncesi kar (zarar) bir şirketin faaliyetinin başarısının önemli göstergelerinden biridir. Bir şirketin sürdürülebilir kar potansiyelini gösterir.

Faiz vergi ve amortisman öncesi karın her zaman için finansman giderlerinden ve hatta bu giderler dahil bir yıl içinde ödenecek olan finansal yükümlülüklerinden fazla olması hem hissedarlar hem de uzun vadeli borç verenler (kreditörler ve tahvil yatırımcıları) için önemlidir.

İletişim: admin@komsukazani.com