BiTCOiN
BTC

Komünizm Nedir

Komünizm

Marx, bir toplumda ekonomik alt yapının üst yapıyı belirlediğini iddia ederek toplumları sınıf çatışması temelinde değerlendirmiştir.

Marx'a göre tarih ekonomik işbölümünün başlaması ile başlamıştır. Bu işbölümü neticesinde sırasıyla kabile toplumları, feodal toplumlar ve kapitalist toplumlar oluşmuştur. Her bir toplum tipinde ekonomik alt yapıyı oluşturan bir hakim sınıf ile sömürülen bir sınıf vardır.

Kapitalizmde sömürülen ve emeği meta haline gelen bir işçi sınıfı vardır. Bu işçi sınıfı proleterya olarak adlandırılır.

Her toplum tipi kendi içindeki sınıf mücadelelerinin neden olduğu devrimci dinamikleri içinde taşır.

Marx 19.yy.da kapitalist toplumunda proleter sınıfın öncülüğünde gelişen bir devrimle yıkılacağını ve kapitalizmin yerine sosyalizmin geleceğini iddia etmiştir. Sosyalizm bir süre sonra sınıf farklarının ortadan kalkmasıyla sınıfsız bir toplum modeli olan komünizme dönüşecektir.

Komünist sistemde üretim araçlarının mülkiyeti tüm toplumun olacaktır. Özel mülkiyet tamamen ortadan kalkmış olacaktır.

Komünizm 20. yy'ın önemli ideolojilerinden biri olmuştur ve bir çok ülke kendilerini halk cumhuriyeti veya sosyalist olarak tanımlamışlardır. Uyguladıkları ekonomik sistem de kollektivizm olarak adlandırılmıştır.

Komünizm ideolojik olarak Berlin Duvarı'nın çöküşüyle beraber çekiciliğini kaybetmiş görünmektedir.

Bugün komünist olduklarını iddia eden ülkelere örnek olarak Çin, Küba, Vietnam ve K. Kore verilebilir. K. Kore hariç diğer ülkeler dış dünyaya açılmışlardır. Özellikle Çin piyasa sosyalizmi anlayışını benimsemiştir.

K. Kore en kapalı ülkelerden biri olarak halen stalinist bir anlayışla yönetilmektedir.

İletişim: admin@komsukazani.com