BiTCOiN
BTC

Kredi Nedir

Kredi

Kredinin bir borç verme türü olarak sadece nakit olması gerekmez, örneğin bir finansal varlığın kendisi ya da üçüncü taraflara diğer tarafın yükümlülüğünü yerine getirmesi için verdiği güvenceler de kredi olarak adlandırılır.

Buradan yola çıkarak kredileri nakdi krediler, gayri nakdi krediler ve türev işlemelerden dolayı oluşan alacaklar olarak gruplandırabiliriz.

Nakdi krediler veren açısından her türlü nakit çıkışını gerektiren krediler olarak tanımlanabilirler. Bu tür kredilerin ana kazancı faiz geliridir. Ayrıca komisyon geliri de elde edilebilir.

Gayri nakdi kredilere örnek olarak bankaların vermiş olduğu teminat mektupları, kontrgarantiler, kefalet, menkul kıymet ödünç verme işlemleri, vb. verilebilir. Bu tür kredilerin kazancı komisyon kazancı olarak adlandırılır.

Bankacılık Kanunu’na göre;

“Bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayri nakdî krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, satın alınan tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette verilen ödünçler, varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdî krediler, tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler, gayri nakdî kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, ters repo işlemlerinden alacaklar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler nedeniyle üstlenilen riskler, ortaklık payları ve Kurulca kredi olarak kabul edilen işlemler izlendikleri hesaba bakılmaksızın bu Kanun uygulamasında kredi sayılır.

Birinci fıkrada belirtilenlere ilâve olarak, kalkınma ve yatırım bankalarının finansal kiralama yöntemiyle sağladığı finansmanlar ile katılım bankalarının taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kâr ve zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak yatırımlar veya benzer yöntemlerle sağladıkları finansmanlar da bu Kanun uygulamasında kredi sayılır.”

Kredi verilirken kreditörün borçlu taraf ile ilgili olarak borcunu zamanında ödeyebilme kabiliyeti ile ilgili olarak analiz yapması gerekmektedir. Bu analize bağlı olarak örneğin nakdi kredilerde en azından risksiz getiri oranına göre ne kadar risk primi ilave edileceği hesaplanır.

İletişim: admin@komsukazani.com